loader

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025 yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025″’e ilişkin 2021/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 20/08/2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapay zekâ alanında ülkemizin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (UYZS) ile Türkiye, yapay zekâ (YZ) stratejisini yayımlayan ülkeler arasında yerini almıştır.

UYZS, On Birinci Kalkınma Planı ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları doğrultusunda, “Dijital Türkiye” vizyonu ve “Milli Teknoloji Hamlesi” ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Stratejinin hazırlık sürecinde katılımcı bir anlayış benimsenmiş; kamu kurumları, akademi, özel sektör kuruluşları, STK’ler, meslek örgütleri ve uluslararası organizasyonlar gibi çok sayıda paydaşın katkılarıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür.

Vizyonu “müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zekâ ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek” olan Strateji, stratejik öncelik etrafında tasarlanmıştır.

  1. YZ Uzmanlarını Yetiştirmek ve Alanda İstihdamı Artırmak
  2. Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçiliği Desteklemek
  3. Kaliteli Veriye ve Teknik Altyapıya Erişim İmkânlarını Genişletmek
  4. Sosyoekonomik Uyumu Hızlandıracak Düzenlemeleri Yapmak
  5. Uluslararası İş Birliklerini Güçlendirmek
  6. Yapısal ve İşgücü Dönüşümünü Hızlandırmak

Bu stratejik öncelikler kapsamında 24 amaç ve 119 tedbir belirlenmiştir.

UYZS ile 2021-2025 yılları arasında ülkemizde yürütülen YZ alanındaki çalışmaları ortak bir zemine oturtacak tedbirler ve bu tedbirleri hayata geçirmek üzere oluşturulacak yönetişim mekanizması ortaya konulmaktadır.

Stratejinin uygulama süreci, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanacak olan “Yönlendirme Kurulu” tarafından koordine edilecek olup ilgili tüm paydaşların yer alacağı, YZ Ekosistemi Danışma Grubu ve teknik çalışma grupları teşkil edilecektir. 

Stratejinin uygulama detaylarının ortaya konacağı eylem planları, Yönlendirme Kurulu koordinasyonunda ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacaktır.

YZ alanının hızla dönüşen yapısı, Strateji için dinamik bir uygulama sürecini gerekli kılmaktadır. Tasarlanan yönetişim mekanizmasıyla, tüm paydaşların katılımıyla ülkemiz için ortaya çıkabilecek fırsat, risk ve belirsizliklere hızlı cevap vermek mümkün olacaktır.

Hayata geçirilecek tedbirler sayesinde; YZ projelerinin etkin şekilde yürütülmesi, ülkemizin YZ ekosisteminin olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve küresel ölçekte değer üretilmesi hedeflenmektedir.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ne ulaşmak için tıklayınız.